Styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Med stöd av bemyndigande beslutat vid extra bolagsstämma den 6 mars 2019 beslutar styrelsen i Credit Opportunity One AB (publ), org.nr 556863-0361 om nyemission av högst 3 509 684 aktier, varav högst 2 811 000 preferensaktier av serie A och högst 698 684 preferensaktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 35 096,84 kronor.

Related Posts

About Us

Marknaden för finansiella tjänster inklusive företags- och konsumentkrediter befinner sig i en genomgripande omställning där marknadens konkurrensförutsättningar förändras i grunden.

Let’s Socialize

Popular Post