Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Credit Opportunity One AB (publ), org.nr 556863-0361, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm tisdagen den 22 juni 2021 kl. 10:00. Inregistrering till stämman startar kl. 09:30.
 

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per måndagen den 14 juni 2021 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast onsdagen den 16 juni 2021. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.
 
Anmälan ska göras via e-post till info@creditopportunity.se eller skriftligen till Credit Opportunity One AB (publ), att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.creditopportunity.se.
 

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen måndagen den 14 juni 2021 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast onsdagen 16 juni 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

 
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om nyemission av aktier mot betalning genom kvittning
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
13. Beslut om ändring av bolagsordning såvitt avser verksamhetsföremål
14. Stämmans avslutande

 
Beslutsförslag
Punkt 11: Beslut om emission av aktier mot betalning genom kvittning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 677 758 preferensaktier av serie A, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 16 777,58 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas enligt nedan. I nedan sammanställning framgår respektive aktietecknare, fordrans belopp som får kvittas och antal nya aktier:

TecknareFordrans belopp SEKAntal nya aktier
Turzo Invest AB37 207 262,16577 932
GJI Holding AB33 314 525,46517 467
Alvargrim AB19 558 708,38303 801
Aitika Holding AB6 687 472,50103 875
Exploro Capital AB3 892 736,7060 465
Dagh Invest AB2 270 618,2235 269
Holstok AB2 582 861,2240 119

 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna. För varje tecknad aktie ska erläggas 64,38 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske i av Bolaget tillhandahållen teckningslista inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning ska ske genom kvittning av fordran i samband med teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktierna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll. Advokat Anders Söderlind bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
 
Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya stam- och/eller preferensaktier serie A och/eller serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärsmässiga- eller motsvarande skäl, anses mer lämpad för bolaget. Advokat Anders Söderlind bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
 
Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordning såvitt avser verksamhetsföremål
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och verksamhetsföremålet, varigenom 3 § ändras enligt följande:

Tidigare lydelse Ny lydelse
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, förvärva, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, tillhandahålla krediter till företag samt annan därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som är tillståndspliktig. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, att investera i och utveckla företag, att tillhandahålla administrativa och andra tjänster för de företag i vilka bolaget äger aktier eller andelar, samt därmed förenlig verksamhet.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.
 

Stämmohandlingar
Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, årsredovisningen, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär och eventuella övriga handlingar att behandlas på stämman hålls tillgängliga på Credit Opportunity Ones kontor (Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm) och på bolagets hemsida www.creditopportunity.se tre veckor innan stämman. Kopior av dessa handlingar kommer sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

 
Dokument
– Fullmaktsformulär (.DOCX)

Related Posts

About Us

Marknaden för finansiella tjänster inklusive företags- och konsumentkrediter befinner sig i en genomgripande omställning där marknadens konkurrensförutsättningar förändras i grunden.

Let’s Socialize

Popular Post