Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Credit Opportunity One AB (publ), org. nr 556863-0361, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler, Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm onsdagen den 14 april 2021 kl. 10:00. Inregistrering till stämman startar kl. 09:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 6 april 2021 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast 8 april 2021. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.

Anmälan ska göras via e-post till info@creditopportunity.se eller skriftligen till Credit Opportunity One AB (publ), att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.creditopportunity.se.

 
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före 6 april 2021, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast 9 april 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
 
För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.

 
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordning såvitt avser verksamhetsföremål
7. Stämmans avslutande

 
Beslutsförslag
Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordning såvitt avser verksamhetsföremål
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och verksamhetsföremålet, varigenom 3 § ändras enligt följande:

 
Tidigare lydelse
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, förvärva, äga och förvalta aktier och andra värdepapper, tillhandahålla krediter till företag samt annan därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som är tillståndspliktig.

 
Ny lydelse
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, att investera i och utveckla företag, att tillhandahålla administrativa och andra tjänster för de företag i vilka bolaget äger aktier eller andelar, samt därmed förenlig verksamhet.

 
Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 
Särskild beslutsmajoritet
Giltigt beslut enligt punkt 6 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

 
Stämmohandlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär och eventuella övriga handlingar att behandlas på stämman hålls tillgängliga på Credit Opportunity Ones kontor (Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm) och på bolagets hemsida www.creditopportunity.se två veckor innan stämman. Kopior av dessa handlingar kommer sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

 
Dokument
– Fullmaktsformulär (.DOCX)
 
______________
Mars 2021

Styrelsen

Related Posts

About Us

Marknaden för finansiella tjänster inklusive företags- och konsumentkrediter befinner sig i en genomgripande omställning där marknadens konkurrensförutsättningar förändras i grunden.

Let’s Socialize

Popular Post