Kallelse till årsstämma i Credit Opportunity One AB (publ)

Aktieägarna i Credit Opportunity One AB (publ), org. nr 556863-0361, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm måndagen den 29 juni kl. 10:00. Inregistrering till stämman startar kl. 09:30.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per tisdagen den 23 juni 2020 samt (ii) har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 23 juni 2020. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra har gjorts till bolaget vid senast nyss nämnda tidpunkt.
Anmälan ska göras via e-post till info@creditopportunity.se eller skriftligen till Credit Opportunity One AB (publ), att: Bolagsstämma, Box 3902, 111 74 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.creditopportunity.se.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast på avstämningsdagen tisdagen den 23 juni 2020 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg.
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
För att underlätta inregistrering bör en kopia av fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående mail- eller postadress i god tid före stämman. Fullmakten ska även uppvisas i original vid bolagsstämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om ändring av bolagsordning såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma
12. Beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning
13. Beslut om nyemission av aktier mot betalning genom kvittning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordning såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och förutsättningarna för deltagande vid bolagsstämma, varigenom 16 § ändras: “En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.”. Aktuell bestämmelse föreslås ändras till följande nya lydelse: “Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman”. Ändringen i 16 § bolagsordningen föreslås med anledning av att rätten att delta vid bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och därför inte behöver vara del av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att leda till att nuvarande lydelse står i strid med lag. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.
Punkt 12: Beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 2 621 744 aktier, varav högst 2 345 140 preferensaktier av serie A och högst 276 604 preferensaktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 26 217,44 kronor. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid varje ägare av preferensaktier av serie A respektive serie B skall äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av aktuellt aktieslag (primär företrädesrätt). Varje befintlig preferensaktie av serie A berättigar till tre (3) teckningsrätter av preferensaktier serie A och varje befintlig preferensaktie av serie B berättigar till tre (3) teckningsrätter av preferensaktier serie B. Fyra (4) teckningsrätter av preferensaktier serie A ger rätt att teckna en ny (1) preferensaktie serie A och fyra (4) teckningsrätter av serie B ger rätt att teckna en (1) ny preferensaktie av serie B. Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om aktietecknaren var innehavare av aktier på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning (subsidiär företrädesrätt). Vid försäljning av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten.
För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt, skall styrelsen, inom ramen for nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till ett begränsat antal på förhand vidtalade externa investerare (högst 40 stycken) utan företrädesrätt). Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 13 juli 2020.
För preferensaktier av serie A respektive B är teckningskursen 40 kronor per aktie. Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 15 juli 2019 till och med den 17 augusti 2020, eller sådan senare tidsperiod som styrelsen bestämmer. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske på separat teckningslista och betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 28 augusti 2020, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Advokat Anders Söderlind bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
Punkt 13: Beslut om emission av aktier mot betalning genom kvittning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 650 000 preferensaktier av serie a, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 500 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätt att teckna de nya aktierna tillkomma CMI Group AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse mellan aktieägarna.
För varje tecknad aktie ska erläggas 40 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde. Betalning ska ske genom kvittning av fordran uppgående till sammanlagt maximalt 26 000 000 kronor. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
De nya aktierna omfattas av följande förbehåll: inlösenförbehåll. Advokat Anders Söderlind bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya stam- och/eller preferensaktier serie A och/eller serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission, på grund av tids-, affärsmässiga- eller motsvarande skäl, anses mer lämpad för bolaget. Advokat Anders Söderlind bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Särskild beslutsmajoritet
Giltigt beslut enligt punkt 11-14 ovan fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som av de aktier som är företrädda på stämman.
Stämmohandlingar
Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär och eventuella övriga handlingar att behandlas på stämman hålls tillgängliga på Credit Opportunity Ones kontor (Jakobsbergsgatan 13, Mood Gallerian i Stockholm) och på bolagets hemsida www.creditopportunity.se tre veckor innan stämman. Kopior av dessa handlingar kommer sändas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.
______________
Maj 2020
Styrelsen

Länk: Fullmakt

Related Posts

About Us

Marknaden för finansiella tjänster inklusive företags- och konsumentkrediter befinner sig i en genomgripande omställning där marknadens konkurrensförutsättningar förändras i grunden.

Let’s Socialize

Popular Post